WhatsApp

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Baya Baya. Door deze website te gebruiken, en door producten in onze webshop te bestellen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, die onderstaand uiteen zij gezet. Samen met het privacy statement maken de Algemene Voorwaarden deel uit van de relatie tussen de bezoeker van de website enerzijds, en Baya Baya, een merknaam van Baya Baya B.V. anderzijds.

Baya Baya, een merknaam van Baya Baya B.V. zal hierna en hieronder worden aangeduid als “De ondernemer”.

Klanten en bezoekers van onze website en onze producten zullen hierna en hieronder worden aangeduid als “De consument”.

 1. Definities
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 • Consument: Klanten en bezoekers – in de vorm van natuurpersonen en rechtspersonen – van de website van Baya Baya.
 • Ondernemer: De rechtspersoon Baya Baya, een merknaam van Baya Baya B.V. vertegenwoordigd door de daartoe gerechtigde natuurpersonen.
 • Herroepingsrecht
 • Overeenkomst:
 1. Toepasbaarheid en validiteit
  De Algemene Voorwaarden zijn geldig per 1 juli 2022, en zullen automatisch van toepassing zijn wanneer een klant tot aankoop overgaat, tenzij er schriftelijk anders is besloten.

  Indien in een later stadium blijkt dat een enkele clausule onjuist blijkt te zijn, dan heeft dit geen enkel effect op de resterende clausules, die automatisch en volledig van kracht blijven.

 2. Over de ondernemer
  Baya Baya is een merknaam van Baya Baya B.V. die op haar beurt gevestigd is in Nederland, en staat ingeschreven met de volgende gegevens:
  KVK nummer: 88194450
  Emailadres: info@baya-baya.com
 1. Het aanbod

   

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te faciliteren. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. De overeenkomst
 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Herroepingsrecht
 • Na aankoop van de prodcten van Baya Baya heeft de consument het recht om – zonder opgave van reden – het product binnen 14 dagen kosteloos te retournerenDe bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate gebruiken of uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels mail (info@baya-baya.com). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Baya Baya kan helaas niet zorgdragen voor verzendkosten, eventuele invoerrechten of accijnzen en/of andere vormen van belastingen, die gepaard kunnen gaan met het retourneren van de producten.
 1. Prijzen
 • Alle genoemde prijzen op deze website zijn incl. btw, maar excl. verzendkosten, eventuele invoerrechten of accijnzen en/of andere vormen van belastingen.
 • Prijzen op deze website zijn altijd onder voorbehoud van eventuele druk- en zet fouten. Voor de gevolgen die uit eventuele druk- en zet fouten voortvloeien worden geen aansprakelijkheid aanvaard. In dit soort gevallen behouden wij het recht om correcties door te voeren, en om orders te wijzigen of te annuleren, ook als dit wordt ontdekt na het plaatsen van de order.
 1. Betaling en levering
 • De consument zal uiterlijk 7 werkdagen na het verlopen van de bedenktermijn aan zijn/haar betaalverplichtingen jegens de ondernemer voldoen.
 • In geval van wanbetaling van de consument behoudt de ondernemer het recht om de verschuldigde gelden via externe (incasso)bureaus te innen. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de consument.
 • In geval van wanbetaling is de ondernemers gerechtigd om de relatie tussen consument en ondernemer eenzijdig op te zeggen.
 • Bij niet tijdige betaling als gevolg van een ontoereikend saldo of stornering van het afgeschreven bedrag behoudt de ondernemer het recht om een additioneel bedrag van EUR 2,50 in rekening te brengen.
 1. Uitvoering, levering en levertijd
 • De consument is verantwoordelijk voor het tijdig bijwerken van contactgegevens, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, bezorgadresgegevens bij eventuele verhuizingen, wijzigingen in telefoonnummer en het veranderen van naam.
 • De ondernemer maakt gebruik van de diensten van externe partijen voor het vervoeren en bezorgen van leveringen.
 • Levertermijnen zijn indicatief, en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de genoemde termijnen. De consument kan geen aanspraak maken op schadeloosstelling bij een eventuele overschrijding van de levertijd.
 1. Garantie en aansprakelijkheid
  Baya Baya garandeert slechts dat de geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Baya Baya verstrekte informatie bestemd zijn. Eventueel ander gebruik en/of misbruik van onze producten zal buiten de verantwoordelijkheid van Baya Baya vallen. Baya Baya garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. Errors, foutieve informatie en typefouten
  Hoewel wij altijd een volledige accuraatheid van informatie nastreven, zou het voor kunnen komen dat er per abuis foutieve informatie terecht komt op onze website. Dit zou voor kunnen komen bij, maar is niet gelimiteerd tot, onze producten, omschrijvingen, prijzen, beschikbaarheden en voorwaarden. In dit soort gevallen behouden wij het recht om correcties door te voeren, en om orders te wijzigen of te annuleren, ook als dit wordt ontdekt na het plaatsen van de order.
 1. Intellectueel eigendom
  Het volledige materiaal op deze website – inclusief, maar niet gerelateerd tot – algemene informatie, afbeeldingen, packshots, product specificaties en anderszins, is eigendom van Baya Baya, en mag niet gereproduceerd of gedeeld worden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Baya Baya is gegeven.

Het is toegestaan om de informatie voor persoonlijke niet-commerciële redenen op te slaan zolang alle copyrights zichtbaar blijven en gerespecteerd worden.

 1. Overmacht / Force Majeur
  De ondernemer is in geen gebreke ten aanzien van enige verplichting, indien nakoming van de overeengekomen overeenkomsten wordt verhinderd of vertraagd als gevolg van overmacht. Overmacht omvat iedere gebeurtenis die redelijkerwijs de invloed van een partij te boven gaat. Voorbeelden hiervan zijn natuurrampen, epidemiën en pandemiën (Covid-19), oorlog of terrorisme, richtlijnen van overheid of andere rechtsprekende/wetgevende authoriteit. Wanneer de ondernemer zich op deze clausule beroept, zal de de ondernemer de consument binnen een redelijke termijn hier van op de hoogte stellen, met een toelichting van de aard hiervan. Bovendien zal de ondernemer in commercieel opzicht redelijke inspanningen leveren om de consequenties te verhelpen, verlichten of mitigeren.
 1. Overige voorwaarden
 • Taal
  Deze website is geschreven in de Nederlandse taal. Als onze Algemene voorwaarden vertaald worden in een andere taal dan het Nederlands, zal de Nederlandse versie altijd leidend zijn in het geval van contradictie.
 • Geen derden werking
  De gesloten overeenkomst is slechts geldig tussen bevoegde vertegenwoordigers van de ondernemer en de consument, en niets daarin is bedoeld om, of zal, aan enige andere (rechts) persoon een voordeel of een recht van welke aard dan ook toekennen.
 • Data bescherming
  De ondernemer verzoekt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die door de consument worden gedeeld, om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, alsmede voor het voortdurende onderhoud met de consument. Voor meer informatie omtrent de verwerkingsactiviteiten van de ondernemer verwijzen we graag door naar onze privacy beleid.